Privacy Statement Volvo Car Insurance

Bij het verwerken van persoonsgegevens hecht Volvo Car Insurance het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. Volvo Car Insurance beantwoordt bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de volgende bepalingen:  

A.        Algemeen


Deze privacyverklaring omschrijft op welke manier Volvo Car Insurance als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wie zijn wij
Volvo Car Nederland B.V. (“VCNL”) te Beesd. Wij zijn importeur van Volvo personenauto’s en daarnaast bemiddelen wij ook op het gebied van autoverzekeringen. VCNL is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020986. Wij zien het als onze taak om veiligheid en zekerheid te bieden door u een speciaal voor Volvo-klanten samengestelde autoverzekering aan te bieden. Deze verzekering wordt aangeboden in samenwerking met een door ons zorgvuldig geselecteerde verzekeraar, Baloise Belgium NV. Baloise Belgium NV is onderdeel van de beursgenoteerde Baloise Group, die met ruim 7000 medewerkers en vestigingen in Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland actief is als verzekeraar. Baloise Belgium NV biedt de verzekeringen namens VCNL aan onder de handelsnaam “Volvo Car Insurance” (“VCI”).

De maatschappelijke zetel van Baloise Belgium NV is gelegen aan City Link, Posthofbrug 16 in 2600 Antwerpen. Baloise Belgium NV wordt geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsnummer (BTW BE) 0400.048.883 en het erkenningsnummer 0096 bij de Nationale Bank van België (als toezichthouder) met Nederlands bijkantoor vestiging Nederland, postbus 45, 4153 ZG Beesd. (kamer van koophandel 11026857 / AFM nummer 12047450). Als verzekeraar verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en partners. Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Volvo Car Insurance streeft ernaar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de uitvoeringswet AVG van 16 mei 2018 na te leven.  Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Deze privacyverklaring past in de transparantieverplichtingen die Volvo Car Insurance heeft op grond van de AVG. Onze privacyverklaring wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie.
Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer:
compliance@volvocarinsurance.nl
Baloise Belgium NV
Data Protection Officer
Postbus 45
4153 ZG Beesd  

B.        Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

1.         Klantenbeheer en beheer van verzekeringen

1.1.       Waarover gaat dit?
Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld toen wij de gegevens verzamelden voor het sluiten van het (verzekerings)contract, de uitvoering van het (verzekerings)contract, onze legitieme belangen of omdat wij wettelijk verplicht zijn. De betrokkene kan o.a. (kandidaat)-verzekeringnemer zijn, begunstigde, medeverzekerde, bestuurder, getuige of benadeelde.

(a)        Beoordeling voor het sluiten van het contract
Vóór wij verzekeringscontracten sluiten, verwerken wij gegevens om een aanvraag te behandelen en een degelijke inschatting te maken over de wenselijkheid om het verzekeringscontract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een verzekeringscontract wordt gesloten, zoals de premie of eventuele (specifieke) uitsluitingen van dekking. Dit luik omvat eveneens commerciële besprekingen. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak (met inbegrip van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene).
Op grond van de wettelijke mededelingsplicht dient u alle bekende omstandigheden (waaronder persoonsgegevens) mee te delen die invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico door Volvo Car Insurance. Bij verzwijgen of onjuist meedelen van deze informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) kan o.a. de overeenkomst nietig zijn, kan voorgesteld worden de overeenkomst te wijzigen of kan Volvo Car Insurance de overeenkomst opzeggen.

(b)        Verwerking bij de uitvoering van het contract om polissen en schadegevallen te behandelen
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:
–         de klantenrelatie te beheren;
–         een klantprofiel op te maken;
–         diensten te verlenen;
–         risico’s te meten;
–         schadegevallen te beheren en te behandelen;
–         facturen op te maken en, zo nodig, in te vorderen;
–         vragen te beantwoorden, commerciële besprekingen en klantengeschillen op te volgen;
–         technische ondersteuning te bieden.
De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak. Indien u als betrokkene op enige manier begunstigd wordt door een verzekeringscontract zonder zelf contractueel partij te zijn daarbij (bijv. als derde begunstigde of als slachtoffer), dan is de grondslag gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. de vrijheid van ondernemen en de uitvoering van contractuele verplichtingen van Volvo Car Insurance in het belang van de verzekeringnemer en de betrokkene).

(c)        Verwerking om de wet na te leven
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven zoals:
-       voor de verplichting om witwassen te voorkomen en de strijd tegen financiering van
        terrorisme, met inbegrip van verbonden maatregelen en rapportering, evenals de toepassing         van sanctieregels;
-       boekhoudkundige verwerking van de verrichting volgens de boekhoudwetgeving en fiscale         verplichtingen (bijv. het opstellen van fiscale attesten);
-       de verplichting volgens de wetgeving rond verzekeringsdistributie om in de aanloop naar het         afsluiten van een contract informatie te verzamelen om een verzekeringsaanbod te doen;
-      de interne en externe rapporteringsverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving.
       De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting in hoofde van Volvo Car Insurance.
 
(d)        Diverse verwerkingen in de context van klantenbeheer en beheer van verzekeringen
Naast de hierboven opgesomde verwerkingen hebben wij nog een aantal aanvullende verwerkingen die hier verwant aan zijn.
Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens o.a.:
-       voor de interne rapportering over producten, diensten en klantenrelaties;
-       om bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en          producten te ontwikkelen;
-       voor het aanbieden van verzekeringssimulaties buiten de context van een verzekeringsvoorstel;
-       om de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of de rechten van         de personen die wij eventueel vertegenwoordigen (bijv. bij geschillen) mogelijk te maken;
-       om onze positie als uw verzekeraar te kunnen inschatten;
-       om misbruik en verzekeringsfraude net als risico’s te voorkomen;
-       om herverzekering mogelijk te maken;
-       om correct te reageren als een persoon ontevredenheid uit, een klacht indient bij ons of een         commerciële bespreking rond vragen en/of geschillen heeft .
-       voor het bijhouden van een gebeurtenissenadministratie ter waarborging van de veiligheid en          integriteit van de dienstverlening en de sector.Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het          gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance en derden (concreet, al naar gelang het geval,          om als onderneming te functioneren, direct marketing, geschillenbeheer en -beperking,          risicobeheer en -preventie en fraudebestrijding en -preventie).

(e)        Statistische verwerkingen
Ter ondersteuning van de activiteiten van Volvo Car Insurance worden eveneens statistische verwerkingen georganiseerd, d.w.z. de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van statistische modellen.Voor deze statistische verwerkingen hergebruikt Volvo Car Insurance persoonsgegevens verkregen in de context van andere doeleinden overeenkomstig de bepalingen van de AVG ter zake.

1.2.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf en van derden krijgen. Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te behandelen. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum);
-       contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres);
-       bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer);
-       gegevens die nodig zijn om de verzekeringspremie van specifieke producten te berekenen         (zoals de nummerplaat van een voertuig, de kilometerstand en uitgesloten risico’s, bepaalde          consumptiegewoonten, levensstijl, …) en gegevens over schade- gevallen;
-       informatie over eerdere verzekeringen (zoals bijvoorbeeld informatie van een eerdere                         verzekeraar, schadelast, schadevrije jaren, eventuele betalingsachterstanden, eventuele          frauduleuze handelingen, eventueel strafrechtelijk verleden);
-       gegevens over uw gezondheid met uw uitdrukkelijke toestemming of indien nodig voor          rechtsvorderingen;
-       gerechtelijke persoonsgegevens;
-       strafrechtelijke persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of indien          nodig voor rechtsvorderingen;
-       gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld);
-       audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan).
In de sectoren aansprakelijkheidsverzekeringen moeten wij, met uw uitdrukkelijke of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, bepaalde soorten van persoonsgegevens over u verwerken (zoals gezondheidsgegevens en strafrechtelijke persoons- gegevens) om de uitvoering van verzekeringscontracten en de behandeling van schadegevallen te kunnen verrichten. Die informatie wordt met uw toestemming gebruikt om het verzekeringsrisico te beoordelen voordat wij het verzekeringscontract sluiten, om de contractuele verplichtingen uit te voeren en om schadegevallen te regelen. Voor fraudebestrijding en rechtsvorderingen kan Volvo Car Insurance gezondheidsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken op grond van de wettelijke uitzondering inzake rechtsvorderingen. Volvo Car Insurance kan in deze context ook persoons- gegevens verwerken die kennelijk door u publiek werden gemaakt.Wij kunnen informatie krijgen van derden zoals:
-       uw organisatie;
-       overheidsinstanties en sociale zekerheidsinstellingen;
-       eerdere verzekeraars en herverzekeraars (bijv. schadehistoriek of de behandeling van een         schadegeval);
-       uw intermediair (bijv. indien de intermediair in uw opdracht een voorstel laat opmaken) of          andere derden die rechtmatig betrokken zijn (bijv. uw boekhouder, fiscaal adviseur,          vertegenwoordiger of raadsman);
-       een aanverwante (bijv. indien een aanverwante een verzekering afsluit waarbij u begunstigde          bent);
-       de verzekeringnemer (bijv. indien u begunstigde of slachtoffer bent);
-       betalingsdienstverleners;
-       publiek beschikbare bronnen (bijv. bijv. kamer van koophandel, UBO, );
-       Om onnodige risico’s te voorkomen en fraude tegen te gaan, vragen we (indien aanwezig)          indirect persoonsgegevens over u op bij de Stichting Centrale Informatie Systeem (CIS), Meer          weten over Stichting CIS? www.stichtingcis.nl.
-       data brokers (datavalidatie en dataverrijking).

1.3.      Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden gedurende 10 jaren bewaard. Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

2.         Beheer van (her)verzekeringsintermediairs en hun medewerkers

2.1.      Waarover gaat dit?
Indien u als (her)verzekeringstussenpersoon (of als medewerker daarvan) actief bent voor Volvo Car Insurance zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in die context:
-       de sluiting en uitvoering van bemiddelingsovereenkomsten;
-       het beheer van relaties met intermediairs en hun medewerkers;
-       promotie van Volvo Car Insurance en haar producten;
-       interne rapportering.
De grondslag voor de verwerking is contractuele noodzaak enerzijds en gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. om als bedrijf te kunnen functioneren) voor promotiedoeleinden anderzijds. Voor de wettelijk verplichte verwerking van persoonsgegevens geldt wettelijke verplichting als grondslag.

2.2.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum) van u en/of uw personeel;
-       contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw personeel;
-       financiële gegevens en bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw          rekeningnummer);
-       professionele gegevens (opleiding, vaardigheden, beroep en betrekking);
-       evaluaties gelieerd aan de relatie en uitvoering van overeenkomsten;
-       audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan). De persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de betrokkene en via derden verkregen. Externe bronnen van persoonsgegevens zijn de organisatie waar de betrokkene werkzaam is, sociale media (bijv. LinkedIn voor professionele gegevens), publieke gegevens- bronnen (Kamer van Koophandel) en particuliere gegevensdatabanken met professionele persoonsgegevens (databrokers).

2.3.      Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met de (her)verzekeringstussenpersoon.

3.         Leveranciersbeheer

3.1.      Waarover gaat dit?

Indien u producten of diensten levert aan Volvo Car Insurance (anders dan diensten van een (her)verzekeringstussenpersoon) zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in die context:
-       de sluiting en uitvoering van overeenkomsten;
-       het beheer van relaties met leveranciers;
-       interne rapportering over leveranciersovereenkomsten.De grondslag voor de verwerking is         contractuele noodzaak enerzijds en gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. de         vrijheid van ondernemen) voor beheer en interne rapportering anderzijds.

3.2.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum) van u en/of uw personeel;
-       contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw personeel;
-       bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer);
-       professionele gegevens (opleiding, vaardigheden, beroep en betrekking);
-       evaluaties gelieerd aan de relatie en uitvoering van overeenkomsten;
-       audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan).
De persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de betrokkene en via derden verkregen. Externe bronnen van persoonsgegevens zijn de organisatie waar de betrokkene werkzaam is, sociale media (bijv. LinkedIn voor professionele gegevens), publieke gegevens- bronnen (Kamer van Koophandel) en particuliere gegevensdatabanken met leveranciersgegevens (databrokers).

3.3.      Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

4.         Verwerking voor doeleinden van direct marketing

4.1.      Waarover gaat dit?
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken:
-       om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen;
-       om tevredenheidsenquêtes uit te voeren om uw interesse voor bepaalde producten en         diensten in te schatten;
-       voor interne rapportering over marketingactiviteiten;
-       om klanten op de hoogte te brengen van verschillende acties;
-       om merkimago te promoten bij het grote publiek;
-       voor verwerking van persoonsgegevens via de website, o.a. via cookies.
De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. als bedrijf te kunnen functioneren en direct marketing). Als u uw gsm-nummer of e-mailadres opgeeft, dan kan dat gegeven gebruikt worden voor direct marketing. Voor alles wat buiten de wettelijke opt-out regeling valt (vnl. Volvo Car Insurance-verzekeringsproducten), zal uw voorafgaande toestemming gevraagd worden door Volvo Car Insurance.Voor het plaatsen van cookies vraagt Volvo Car Insurance toestemming waar dat wettelijk verplicht is. Meer uitvoerige informatie over cookies is terug te vinden in het cookie statement.

4.2.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum) van u en/of uw personeel;
-       contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw personeel;
-       consumptiegegevens (zoals uw verzekeringsportefeuille);
-       professionele gegevens (opleiding, vaardigheden, beroep en betrekking);
-       surfgedrag en interesses, voor wat betreft de website.

4.3.      Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot maximaal 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact (bijv. een verzoek van de betrokkene of een lopende overeenkomst).

5.         De organisatie van de onderneming

5.1.      Waarover gaat dit?

De werking van Volvo Car Insurance veronderstelt een aantal verwerkingen zonder welke Volvo Car Insurance niet of niet efficiënt kan ondernemen. Deze verwerkingen kunnen kaderen in wettelijke verplichtingen van Volvo Car Insurance of in opportuniteitsoverwegingen.

(a)        Verwerking om de wet na te levenEen aantal interne functies en activiteiten van Volvo Car Insurance dienen georganiseerd te worden op grond van wettelijke verplichtingen:
-       de naleving van wettelijke en administratieve verplichtingen van ondernemingen (bijv. fiscale          verplichtingen, boekhoudkundige verplichtingen, …);
-       de organisatie van de audit- en compliance functie en verwerkingen op het vlak van actuariaat;
-       de organisatie van de continuïteit van de organisatie (met inbegrip van release, incident en          business continuity management);
-       de verwerking van persoonsgegevens op grond van verplichtingen onder de AVG (bijv.          opvolging van verzoeken van betrokkenen en inbreuk in verband met persoonsgegevens);
-       de verplichte tussenkomst in gerechtelijke en strafrechtelijke procedures, zoals de verstrekking          van informatie in de context van politionele en/of gerechtelijke onderzoeken, tussenkomst in          beslagprocedures. De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting in hoofde van          Volvo Car Insurance.

(b)        Verzekeringsbemiddeling
De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting in hoofde van Volvo Car Insurance.

(c)        Diverse andere verwerkingen
Volvo Car Insurance verwerkt persoonsgegevens in de context van een reeks activiteiten die eigen is aan verzekeringsondernemingen en, meer in het algemeen, aan ondernemingen:
-       mogelijks in de onderzoeksfase in de context van vennootschapsactiviteiten, waaronder         overnames.
-       het bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie mogelijk te maken. De grondslag          voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Volvo Car Insurance (nl. de vrijheid          van ondernemen, fraude- bestrijding en -preventie, bescherming van eigendommen en          personen, informatieveiligheid).

5.2.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum, rijbewijs-, ID-, paspoortnummer);
-       contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres);
-       professionele gegevens (opleiding en beroep);
-       bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer);
-       gegevens die nodig zijn om de verzekeringspremie van specifieke producten te berekenen         (zoals de nummerplaat van een voer- tuig, de kilometerstand en uitgesloten risico’s, bepaalde          consumptiegewoonten, levensstijl, …) en gegevens over schadegevallen;
-       informatie over eerdere verzekeringen (zoals een eerdere verzekeraar, inclusief schadelast);
-       gegevens over uw gezins- en financiële situatie (zoals het aantal mensen in hetzelfde          huishouden);
-       gegevens over uw gezondheid met uw uitdrukkelijke toestemming of indien nodig voor          rechtsvorderingen;
-       gerechtelijke persoonsgegevens;
-       strafrechtelijke persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of indien          nodig voor rechtsvorderingen;
-       gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld);
-       audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan);
Deze persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene zelf of bij publieke en particuliere bronnen (o.a. Kamer van Koophandel, sociale media, databrokers, vennootschappen betrokken bij overname activiteiten en hun adviseurs).

5.3.      Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gedurende 10 jaren bewaard. Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

6.         Beveiliging en bewakingscamera’s

6.1.      Waarover gaat dit?

Volvo Car Insurance verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende context:
-       toegangscontrole van de gebouwen en locaties van Volvo Car Insurance (bijv. toegang tot         parkings en binnenruimtes) om de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en         goederen te garanderen;
-       camerabewaking in overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot         bewakingscamera’s. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van         Volvo Car Insurance en van derden (nl. de vrijheid van onder- nemen, veiligheid van personen         en eigendommen en informatieveiligheid).

6.2.      Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Volvo Car Insurance verwerkt de volgende persoonsgegevens in de context van verwerkingen voor beveiliging en bewaking:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam en kenteken van uw voertuig);
-       contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres);
-       professionele gegevens (organisatie en reden van bezoek);
-       camerabeelden.

6.3.      Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gegevens met betrekking tot toegangscontrole worden bewaard gedurende een termijn van 30 dagen. Camerabeelden van bewakingscamera’s worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorziene bewaartermijnen.

C.        Ontvangers van uw persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen worden uw persoonsgegevens, al naargelang de context, doorgegeven aan één of meerdere ontvangers. De grondslag voor deze doorgifte is gelijklopend met de grondslag voor de verwerking.

1.         De betrokkene, zijn aanverwanten, zijn werkgever en zijn lasthebbers. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan uzelf en, onder specifieke omstandigheden, aan een of meerdere van uw aanverwanten. Dit kan bijv. het geval zijn wanneer de betrokkene een minderjarige begunstigde is. Daarnaast verstrekken wij ook uw persoonsgegevens aan personen die in uw naam en voor uw rekening optreden in de context van het verzekeringsgebeuren. In de context van bepaalde verzekeringscontracten verstrekken wij ook persoonsgegevens aan uw werknemer.

2.         Doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven van de Baloise Group.
Om u optimaal te kunnen verzekeren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan en ontvangen van andere bedrijven binnen Baloise Group, bijvoorbeeld om risico’s te beoordelen of om te zoeken naar oplossingen voor herverzekering.

3.         Uitwisseling van gegevens met derden
Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, sociale zekerheidsinstellingen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, aanbieders van betalingsdiensten en intermediairs of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval.Wanneer wij een externe dienstverlener inschakelen om schulden of onbetaalde premies in te vorderen, kunnen wij hun uw gegevens bezorgen.

4.         Overheden, gerechtelijke instanties en toezichthouders.
Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen). Het kan o.a. gaan om overheidsinstanties, gerechtelijke of politionele instanties, toezichthouders en het KIFID.  

5.         Externe dienstverleners in binnen- en buitenlandVoor de uitvoering van een aantal verwerkingen doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die (deel)opdrachten en de bijhorende gegevensverwerking uitsluitend voor en ten behoeve van ons uitvoeren (‘verwerkers’).Verwerkers typisch voor de verzekeringssector:
-       experts;
-       schaderegelingsbureaus. Andere verwerkers zoals:
-       ICT(-beveiliging)-dienstverleners, zoals datacenters, leveranciers van het platform waarop de         verzekeringscontracten worden beheerd, dienstverleners die ondersteuning bieden bij het         opzetten, onderhouden, testen en verbeteren van de beveiligingen van onze ICT-systemen;
-       marketing- en communicatiebureaus, zoals e-mailcampagnetoepassingen, dienstverleners die          mailingcampagnes per post verzorgen o.a. om kwitanties, winstbewijzen en fiscale attesten          aan verzekeringnemers te bezorgen;
-       beveiligings- en bewakingsfirma’s;
-       dienstverleners voor archivering van papieren documenten;
-       dienstverleners van veilige vernietiging van papieren documenten.Die dienstverleners zijn         contractueel verplicht om de doeleinden van de gegevensverwerking die wij hebben         vastgelegd, na te leven.

D.        Uitvoer van persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen kan het zijn dat uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. landen buiten de Europese Economische Ruimte) worden uitgevoerd. Dit kan bijv. kaderen in de uitvoering van een verzekeringscontract of onze samenwerking met een dienstverlener gevestigd in dat land.Voor een aantal landen bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, bijv. Zwitserland. Het bestaan van een dergelijk besluit betekent dat de wetgeving van dat land een passende bescherming biedt op het vlak van gegevensbescherming.Indien het bestemmingsland niet onder een adequaatheidsbesluit valt, dan biedt Volvo Car Insurance in beginsel afdoende garanties door gebruik te maken van modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.In specifieke, uitzonderlijke gevallen worden persoonsgegevens in beperkte mate uitgevoerd naar een bestemmingsland dat geen passende bescherming biedt op grond van de uitzonderingen voorzien in de AVG die een dergelijke uitvoer toelaten (‘afwijkingen voor specifieke situaties’). Dit impliceert dat de persoonsgegevens in beginsel niet over een bijzondere bescherming beschikken. Het kan gaan om een uitvoer in de volgende contexten:
-       noodzakelijk voor de uitvoering van een verzekeringscontract waarbij de betrokkene partij is of          voor het nemen van precontrac- tuele maatregelen op verzoek van de betrokkene ;
-       noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een verzekeringscontract in het belang van de         betrokkene (bijv. de betrokkene is begunstigde);
-       noodzakelijk voor rechtsvorderingen;
-       noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen van de betrokkene of andere personen         (bijv. in de context van ongeval- lenverzekeringen).  

U kunt meer informatie inwinnen over de waarborgmechanismen op de volgende websites:

-       algemene informatie;
-       https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/thema-s/internationaal-gegevensverkeer;
-       https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
-       adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (enkel in het Engels beschikbaar)
        https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data         protection/adequacy-decisions_en;
-       modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie (enkel in het Engels         beschikbaar) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual- clauses-scc_en.

E.        Uw rechten onder de AVG

De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe, die u ten opzichte van ons kunt uitoefenen.

1.         Over welke rechten beschikt u?
De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe. Om de uitoefening van deze rechten te vereenvoudigen, bezorgen wij u hier- onder achtergrondinformatie over deze rechten en de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen. Onder bepaalde omstandig- heden legt de AVG beperkingen op aan deze rechten.

1.1.       Recht op informatie
U hebt recht op algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Die informatie wordt via deze algemene privacyverklaring verstrekt of via specifieke privacyverklaringen.

1.2.      Recht op toegang
Als u uitsluitsel wilt krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken of wilt weten welke persoonsgegevens wij van  u verwerken en bepaalde informatie over deze verwerking wenst te ontvangen, kunt u uw inzagerecht bij ons uitoefenen. U kunt eveneens een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

1.3.      Recht op rectificatie (verbetering)
Als u vaststelt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerken, dan kunt u aan ons vragen om deze persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

1.4.      Recht om vergeten te worden (gegevens wissen)
U kunt in specifieke gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijv. wanneer de bewaartermijn voor deze persoons- gegevens is verstreken. Dit recht is echter niet absoluut. Zo kunnen wij bijv. nog steeds persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan verplichtingen onder de geldende wetten en regels die ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren of in de context van rechtsvorderingen.

1.5.      Recht op beperking
U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Volvo Car Insurance kan onder bepaalde omstandigheden ook zelf besluiten om een verwerking te beperken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft nog steeds mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijv. met uw toestemming of in de context van een rechtsvordering.

1.6.      Recht om uw toestemming in te trekken
Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om die toestemming op elk ogenblik weer in te trekken door dit aan ons te melden. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw toestemming.  

1.7.      Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, mag u uw persoonsgegevens bij ons opvragen op een draagbaar formaat.

1.8.      Recht op bezwaar
Indien een verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan kunt u zich verzetten tegen deze verwerking op grond van redenen eigen aan uw specifieke situatie. In dat geval mogen wij uw persoonsgegevens alsnog verder verwerken, indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen of indien de verwerking verband houdt met een rechtsvordering.U kunt ons ook te allen tijde laten weten dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden. Dit bezwaar verhindert niet dat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt.


1.9.      Recht bij automatische individuele besluitvorming
Automatische individuele besluitvorming doen wij vanuit het belang om de aanvraag van uw verzekeringspolis zo snel als mogelijk tot stand te kunnen brengen.Heeft u vragen of opmerkingen over deze automatische beslissing of over de wijze hoe deze tot stand komt, of over het resultaat van een automatische beslissing, dan kunt u contact opnemen. Wij informeren u over de logica (logica = dat wij op basis van de gevraagde gegevens uw premie kunnen bepalen en kunnen bepalen of uw verzekering kan worden omgezet in een polis) achter een beslissing en de gevolgen die er uit voortvloeien. U heeft het recht om bezwaar te maken en ons te vragen om het besluit niet meer automatisch te laten nemen.

1.10.     Recht om klacht in te dienen
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is de bevoegde toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of voornemens bent een klacht in te dienen, dan moedigen wij u aan om eerst in contact te treden met onze Data Protection Officer om samen met u een snelle oplossing voor uw probleem te vinden.

2.         Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, bij voorkeur met onze Data Protection Officer via e-mail op het adres compliance@volvocarinsurance.nl. Als u uw rechten uitoefent, vragen wij u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag concreet kan worden behandeld. Wij wijzen er ook op dat uw identiteit redelijkerwijze moet kunnen geverifieerd worden om uw rechten uit te oefenen, zodat wordt vermeden dat iemand anders ze uitoefent. Als principe gebruiken wij daarbij dat wij u op dezelfde manier identificeren en uw identiteit verifiëren als wanneer wij uw gegevens verzamelden. Soms zullen wij u dus moeten vragen bewijs van uw identiteit te leveren. Dat geldt bijvoorbeeld als u ons vraagt iets te doen waardoor wij u gegevens moeten bezorgen, want wij willen uw gegevens niet bezorgen aan een andere persoon, of als u vraagt belangrijke gegevens te verwijderen, want wij willen niet dat eender wie ervoor kan zorgen dat wij gegevens waarvan u verwacht dat wij ze hebben, verwijderen. Met betrekking tot levensverzekeringen bijvoorbeeld zullen wij daarvoor normaal gezien vragen dat u een kopie van uw identiteitskaart toevoegt. Daarbij mag u de elementen van uw identiteitskaart die niet relevant zijn om uw identiteit te verifiëren, uitblanken.

3.         Beperkingen als wij u niet kunnen identificeren
Voor bepaalde verwerkingen, bijv. statistische verwerkingen, kan het zijn dat wij beschikken over gecodeerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens, waardoor wij niet in staat zijn om u te identificeren. In dat geval zijn overeenkomstig de AVG bepaalde rechten niet van toepassing.  

F.         Beveiliging van uw persoonsgegevens

1.         Beveiliging en geheimhouding
Wij behandelen uw gegevens (zoals details over polissen en schaderegeling of uw IP-adres) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen passende maatregelen over gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij algemeen aanvaarde veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001.De dienstverleners met wie wij werken, zijn contractueel en/of wettelijk verplicht om de voorschriften over gegevensbescherming, de geheimhoudingsplicht en de gegevensbeveiliging na te leven.

2.         Risico’s van het internet
Wanneer u gegevens verzendt via het internet, doet u dat op eigen risico. Wij beschermen de gegevens die via onze websites worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen. Wij nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op onze websites het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat u gebruikt. U moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen, zoals bijv. het kiezen van geschikte wachtwoorden en het vertrouwelijk bewaren van deze wacht- woorden.
Bij het verwerken van persoonsgegevens hecht Volvo Car Insurance het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. Volvo Car Insurance beantwoordt bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de volgende bepalingen:  

A.        Algemeen


Deze privacyverklaring omschrijft op welke manier Volvo Car Insurance als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wie zijn wij

Volvo Car Nederland B.V. (“VCNL”) te Beesd. Wij zijn importeur van Volvo personenauto’s en daarnaast bemiddelen wij ook op het gebied van autoverzekeringen. VCNL is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020986. Wij zien het als onze taak om veiligheid en zekerheid te bieden door u een speciaal voor Volvo-klanten samengestelde autoverzekering aan te bieden. Deze verzekering wordt aangeboden in samenwerking met een door ons zorgvuldig geselecteerde verzekeraar, Baloise Belgium NV. Baloise Belgium NV is onderdeel van de beursgenoteerde Baloise Group, die met ruim 7000 medewerkers en vestigingen in Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland actief is als verzekeraar. Baloise Belgium NV biedt de verzekeringen namens VCNL aan onder de handelsnaam “Volvo Car Insurance” (“VCI”).

De maatschappelijke zetel van Baloise Belgium NV is gelegen aan City Link, Posthofbrug 16 in 2600 Antwerpen. Baloise Belgium NV wordt geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsnummer (BTW BE) 0400.048.883 en het erkenningsnummer 0096 bij de Nationale Bank van België (als toezichthouder) met Nederlands bijkantoor vestiging Nederland, postbus 45, 4153 ZG Beesd. (kamer van koophandel 11026857 / AFM nummer 12047450). Als verzekeraar verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en partners. Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Volvo Car Insurance streeft ernaar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de uitvoeringswet AVG van 16 mei 2018 na te leven.  Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Deze privacyverklaring past in de transparantieverplichtingen die Volvo Car Insurance heeft op grond van de AVG. Onze privacyverklaring wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie.
Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer:
compliance@volvocarinsurance.nl
Baloise Belgium NV
Data Protection Officer
Postbus 45
4153 ZG Beesd  

B.        Waarvoor verwerken wij uw             persoonsgegevens?

1.         Klantenbeheer en beheer van             verzekeringen

1.1.       Waarover gaat dit?
Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld toen wij de gegevens verzamelden voor het sluiten van het (verzekerings)contract, de uitvoering van het (verzekerings)contract, onze legitieme belangen of omdat wij wettelijk verplicht zijn. De betrokkene kan o.a. (kandidaat)-verzekeringnemer zijn, begunstigde, medeverzekerde, bestuurder, getuige of benadeelde.

(a)        Beoordeling voor het sluiten van             het contract

Vóór wij verzekeringscontracten sluiten, verwerken wij gegevens om een aanvraag te behandelen en een degelijke inschatting te maken over de wenselijkheid om het verzekeringscontract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een verzekeringscontract wordt gesloten, zoals de premie of eventuele (specifieke) uitsluitingen van dekking. Dit luik omvat eveneens commerciële besprekingen. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak (met inbegrip van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene).
Op grond van de wettelijke mededelingsplicht dient u alle bekende omstandigheden (waaronder persoonsgegevens) mee te delen die invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico door Volvo Car Insurance. Bij verzwijgen of onjuist meedelen van deze informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) kan o.a. de overeenkomst nietig zijn, kan voorgesteld worden de overeenkomst te wijzigen of kan Volvo Car Insurance de overeenkomst opzeggen.

(b)        Verwerking bij de uitvoering van              het contract om polissen en              schadegevallen te behandelen

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:
–         de klantenrelatie te beheren;
–         een klantprofiel op te maken;
–         diensten te verlenen;
–         risico’s te meten;
–         schadegevallen te beheren en te             behandelen;
–         facturen op te maken en, zo nodig,             in te vorderen;
–         vragen te beantwoorden,             commerciële besprekingen en             klantengeschillen op te volgen;
–         technische ondersteuning te             bieden.
De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak. Indien u als betrokkene op enige manier begunstigd wordt door een verzekeringscontract zonder zelf contractueel partij te zijn daarbij (bijv. als derde begunstigde of als slachtoffer), dan is de grondslag gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. de vrijheid van ondernemen en de uitvoering van contractuele verplichtingen van Volvo Car Insurance in het belang van de verzekeringnemer en de betrokkene).

(c)        Verwerking om de wet na te leven
             Wij kunnen uw persoonsgegevens              ook gebruiken om de wet na te              leven zoals:
-            voor de verplichting om witwassen              te voorkomen en de strijd tegen              financiering van terrorisme, met              inbegrip van verbonden              maatregelen en rapportering,              evenals de toepassing van              sanctieregels;
-            boekhoudkundige verwerking van              de verrichting volgens de              boekhoudwetgeving en fiscale              verplichtingen (bijv. het opstellen              van fiscale attesten);
-           de verplichting volgens de              wetgeving rond              verzekeringsdistributie om in de              aanloop naar het afsluiten van een              contract informatie te verzamelen              om een verzekeringsaanbod te              doen;
-           de interne en externe              rapporteringsverplichtingen              voortvloeiend uit wet- en              regelgeving.
De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting in hoofde van Volvo Car Insurance.
 
(d)        Diverse verwerkingen in de context              van klantenbeheer en beheer van              verzekeringen

Naast de hierboven opgesomde verwerkingen hebben wij nog een aantal aanvullende verwerkingen die hier verwant aan zijn.
Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens o.a.:
-       voor de interne rapportering over         producten, diensten en         klantenrelaties;
-       om bestaande diensten en producten         te evalueren en te verbeteren en         nieuwe diensten en producten te         ontwikkelen;
-       voor het aanbieden van          verzekeringssimulaties buiten de          context van een verzekeringsvoorstel;
-       om de vaststelling, uitoefening,          verdediging en vrijwaring van onze          rechten of de rechten van de          personen die wij eventueel          vertegenwoordigen (bijv. bij          geschillen) mogelijk te maken;
-       om onze positie als uw verzekeraar te          kunnen inschatten;
-       om misbruik en verzekeringsfraude         net als risico’s te voorkomen;
-       om herverzekering mogelijk te          maken;
-       om correct te reageren als een         persoon ontevredenheid uit, een         klacht indient bij ons of een         commerciële bespreking rond vragen         en/of geschillen heeft .
-       voor het bijhouden van een         gebeurtenissenadministratie ter         waarborging van de veiligheid en          integriteit van de dienstverlening en         de sector. Deze verwerkingen zijn         gebaseerd op het gerechtvaardigd         belang van Volvo Car Insurance en         derden (concreet, al naar gelang het         geval, om als onderneming te         functioneren, direct marketing,         geschillenbeheer en -beperking,         risicobeheer en -preventie en         fraudebestrijding en -preventie).

(e)        Statistische verwerkingen
Ter ondersteuning van de activiteiten van Volvo Car Insurance worden eveneens statistische verwerkingen georganiseerd, d.w.z. de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van statistische modellen.Voor deze statistische verwerkingen hergebruikt Volvo Car Insurance persoonsgegevens verkregen in de context van andere doeleinden overeenkomstig de bepalingen van de AVG ter zake.

1.2.      Welke persoonsgegevens              verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf en van derden krijgen. Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te behandelen. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam          en geboortedatum);
-       contactgegevens (zoals uw adres,          telefoonnummer en e-mailadres);
-       bankgegevens voor de verwerking          van betalingen (zoals uw          rekeningnummer);
-       gegevens die nodig zijn om de          verzekeringspremie van specifieke          producten te berekenen (zoals de          nummerplaat van een voertuig, de          kilometerstand en uitgesloten          risico’s, bepaalde          consumptiegewoonten, levensstijl,          …) en gegevens over schade-          gevallen;
-       informatie over eerdere verzekeringen         (zoals bijvoorbeeld informatie van een         eerdere verzekeraar, schadelast,         schadevrije jaren, eventuele          betalingsachterstanden, eventuele          frauduleuze handelingen, eventueel          strafrechtelijk verleden);
-       gegevens over uw gezondheid met          uw uitdrukkelijke toestemming of          indien nodig voor rechtsvorderingen;
-       gerechtelijke persoonsgegevens;
-       strafrechtelijke persoonsgegevens          met uw uitdrukkelijke schriftelijke          toestemming of indien nodig voor          rechtsvorderingen;
-       gegevens over uw gebruik van onze          websites (via cookies, bijvoorbeeld);
-       audiovisuele gegevens (bijv.          videogesprekken of opnames          daarvan). In de sectoren aansprakelijkheidsverzekeringen moeten wij, met uw uitdrukkelijke of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, bepaalde soorten van persoonsgegevens over u verwerken (zoals gezondheidsgegevens en strafrechtelijke persoons- gegevens) om de uitvoering van verzekeringscontracten en de behandeling van schadegevallen te kunnen verrichten. Die informatie wordt met uw toestemming gebruikt om het verzekeringsrisico te beoordelen voordat wij het verzekeringscontract sluiten, om de contractuele verplichtingen uit te voeren en om schadegevallen te regelen. Voor fraudebestrijding en rechtsvorderingen kan Volvo Car Insurance gezondheidsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken op grond van de wettelijke uitzondering inzake rechtsvorderingen. Volvo Car Insurance kan in deze context ook persoons- gegevens verwerken die kennelijk door u publiek werden gemaakt.Wij kunnen informatie krijgen van derden zoals:
-       uw organisatie;
-       overheidsinstanties en sociale         zekerheidsinstellingen;
-       eerdere verzekeraars en          herverzekeraars (bijv. schadehistoriek          of de behandeling van een          schadegeval);
-       uw intermediair (bijv. indien de          intermediair in uw opdracht een          voorstel laat opmaken) of andere          derden die rechtmatig betrokken zijn          (bijv. uw boekhouder, fiscaal           adviseur, vertegenwoordiger of           raadsman);
-       een aanverwante (bijv. indien een          aanverwante een verzekering afsluit          waarbij u begunstigde bent);
-       de verzekeringnemer (bijv. indien u          begunstigde of slachtoffer bent);
-       betalingsdienstverleners;
-       publiek beschikbare bronnen (bijv.         bijv. kamer van koophandel, UBO, );
-       Om onnodige risico’s te voorkomen         en fraude tegen te gaan, vragen we         (indien aanwezig) indirect         persoonsgegevens over u op bij de         Stichting Centrale Informatie         Systeem (CIS), Meer weten over         Stichting CIS? www.stichtingcis.nl.
-       data brokers (datavalidatie en         dataverrijking).

1.3.      Hoelang bewaren wij uw             persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gedurende 10 jaren bewaardVoor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

2.         Beheer van             (her)verzekeringsintermediairs en             hun medewerkers

2.1.      Waarover gaat dit?
            Indien u als (her)verzekeringstussenpersoon (of als medewerker daarvan) actief bent voor Volvo Car Insurance zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in die context:
-       de sluiting en uitvoering van          bemiddelingsovereenkomsten;
-       het beheer van relaties met          intermediairs en hun medewerkers;
-       promotie van Volvo Car Insurance en          haar producten;
-       interne rapportering.
De grondslag voor de verwerking is contractuele noodzaak enerzijds en gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. om als bedrijf te kunnen functioneren) voor promotiedoeleinden anderzijds. Voor de wettelijk verplichte verwerking van persoonsgegevens geldt wettelijke verplichting als grondslag.

2.2.      Welke persoonsgegevens              verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam         en geboortedatum) van u en/of uw         personeel;
-       contactgegevens (zoals uw adres,         telefoonnummer en e-mailadres) van         u en/of uw personeel;
-       financiële gegevens en bankgegevens         voor de verwerking van betalingen         (zoals uw rekeningnummer);
-       professionele gegevens (opleiding,         vaardigheden, beroep en betrekking);
-       evaluaties gelieerd aan de relatie en         uitvoering van overeenkomsten;
-       audiovisuele gegevens (bijv.         videogesprekken of opnames         daarvan). De persoonsgegevens         worden rechtstreeks bij de         betrokkene en via derden verkregen.         Externe bronnen van         persoonsgegevens zijn de organisatie         waar de betrokkene werkzaam is,         sociale media (bijv. LinkedIn voor         professionele gegevens), publieke         gegevens- bronnen (Kamer van         Koophandel) en particuliere         gegevensdatabanken met         professionele persoonsgegevens         (databrokers).

2.3.      Hoelang bewaren wij uw              persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met de (her)verzekeringstussenpersoon.

3.         Leveranciersbeheer

3.1.      Waarover gaat dit?

Indien u producten of diensten levert aan Volvo Car Insurance (anders dan diensten van een (her)verzekeringstussenpersoon) zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in die context:
-       de sluiting en uitvoering van         overeenkomsten;
-       het beheer van relaties met          leveranciers;
-       interne rapportering over         leveranciersovereenkomsten. De         grondslag voor de verwerking is         contractuele noodzaak enerzijds en         gerechtvaardigd belang van Volvo Car         Insurance (nl. de vrijheid van         ondernemen) voor beheer en interne         rapportering anderzijds.

3.2.      Welke persoonsgegevens              verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam         en geboortedatum) van u en/of uw         personeel;
-       contactgegevens (zoals uw adres,         telefoonnummer en e-mailadres) van         u en/of uw personeel;
-       bankgegevens voor de verwerking         van betalingen (zoals uw         rekeningnummer);
-       professionele gegevens (opleiding,          vaardigheden, beroep en betrekking);
-       evaluaties gelieerd aan de relatie en          uitvoering van overeenkomsten;
-       audiovisuele gegevens (bijv.          videogesprekken of opnames                  daarvan).
De persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de betrokkene en via derden verkregen. Externe bronnen van persoonsgegevens zijn de organisatie waar de betrokkene werkzaam is, sociale media (bijv. LinkedIn voor professionele gegevens), publieke gegevens- bronnen (Kamer van Koophandel) en particuliere gegevensdatabanken met leveranciersgegevens (databrokers).

3.3.      Hoelang bewaren wij uw              persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

4.         Verwerking voor doeleinden van             direct marketing

4.1.      Waarover gaat dit?
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken:
-       om onze producten en diensten op          maat van uw persoonlijke situatie          aan te bieden of voor te stellen;
-       om tevredenheidsenquêtes uit te          voeren om uw interesse voor          bepaalde producten en diensten in te          schatten;
-       voor interne rapportering over         marketingactiviteiten;
-       om klanten op de hoogte te brengen          van verschillende acties;
-       om merkimago te promoten bij het         grote publiek;
-       voor verwerking van         persoonsgegevens via de website,         o.a. via cookies.
De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Volvo Car Insurance (nl. als bedrijf te kunnen functioneren en direct marketing). Als u uw gsm-nummer of e-mailadres opgeeft, dan kan dat gegeven gebruikt worden voor direct marketing. Voor alles wat buiten de wettelijke opt-out regeling valt (vnl. Volvo Car Insurance-verzekeringsproducten), zal uw voorafgaande toestemming gevraagd worden door Volvo Car Insurance.Voor het plaatsen van cookies vraagt Volvo Car Insurance toestemming waar dat wettelijk verplicht is. Meer uitvoerige informatie over cookies is terug te vinden in het cookie statement.

4.2.      Welke persoonsgegevens               verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam          en geboortedatum) van u en/of uw          personeel;
-       contactgegevens (zoals uw adres,          telefoonnummer en e-mailadres) van          u en/of uw personeel;
-       consumptiegegevens (zoals uw          verzekeringsportefeuille);
-       professionele gegevens (opleiding,          vaardigheden, beroep en betrekking);
-       surfgedrag en interesses, voor wat          betreft de website.

4.3.      Hoelang bewaren wij uw              persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot maximaal 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact (bijv. een verzoek van de betrokkene of een lopende overeenkomst).

5.         De organisatie van de onderneming

5.1.      Waarover gaat dit?

De werking van Volvo Car Insurance veronderstelt een aantal verwerkingen zonder welke Volvo Car Insurance niet of niet efficiënt kan ondernemen. Deze verwerkingen kunnen kaderen in wettelijke verplichtingen van Volvo Car Insurance of in opportuniteitsoverwegingen.

(a)        Verwerking om de wet na te leven
Een aantal interne functies en activiteiten van Volvo Car Insurance dienen georganiseerd te worden op grond van wettelijke verplichtingen:
-       de naleving van wettelijke en          administratieve verplichtingen van          ondernemingen (bijv. fiscale          verplichtingen, boekhoudkundige          verplichtingen, …);
-       de organisatie van de audit- en          compliance functie en verwerkingen          op het vlak van actuariaat;
-       de organisatie van de continuïteit van         de organisatie (met inbegrip van                  release, incident en business         continuity management);
-       de verwerking van persoonsgegevens          op grond van verplichtingen onder de          AVG (bijv. opvolging van verzoeken          van betrokkenen en inbreuk in          verband met persoonsgegevens);
-       de verplichte tussenkomst in          gerechtelijke en strafrechtelijke          procedures, zoals de verstrekking          van informatie in de context van          politionele en/of gerechtelijke          onderzoeken, tussenkomst in          beslagprocedures. De grondslag voor          deze verwerking is wettelijke          verplichting in hoofde van Volvo Car          Insurance.

(b)        Verzekeringsbemiddeling
             De grondslag voor deze              verwerking is wettelijke              verplichting in hoofde van Volvo              Car Insurance.

(c)        Diverse andere verwerkingen
             Volvo Car Insurance verwerkt              persoonsgegevens in de context              van een reeks activiteiten die eigen              is aan verzekeringsondernemingen              en, meer in het algemeen, aan              ondernemingen:
-       mogelijks in de onderzoeksfase in de          context van          vennootschapsactiviteiten,          waaronder overnames.
-       het bestuur, (risico)beheer en          controle van de organisatie mogelijk          te maken. De grondslag voor deze          verwerking is het gerechtvaardigde          belang van Volvo Car Insurance (nl.          de vrijheid van ondernemen, fraude-          bestrijding en -preventie,          bescherming van eigendommen en          personen, informatieveiligheid).

5.2.      Welke persoonsgegevens              verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam         en geboortedatum, rijbewijs-, ID-,         paspoortnummer);
-       contactgegevens (zoals uw adres,          telefoonnummer en e-mailadres);
-       professionele gegevens (opleiding en          beroep);
-       bankgegevens voor de verwerking          van betalingen (zoals uw          rekeningnummer);
-       gegevens die nodig zijn om de          verzekeringspremie van specifieke          producten te berekenen (zoals de          nummerplaat van een voer- tuig, de          kilometerstand en uitgesloten          risico’s, bepaalde          consumptiegewoonten, levensstijl,           …) en gegevens over          schadegevallen;
-       informatie over eerdere verzekeringen         (zoals een eerdere verzekeraar,          inclusief schadelast);
-       gegevens over uw gezins- en         financiële situatie (zoals het aantal         mensen in hetzelfde huishouden);
-       gegevens over uw gezondheid met          uw uitdrukkelijke toestemming of          indien nodig voor rechtsvorderingen;
-       gerechtelijke persoonsgegevens;
-       strafrechtelijke persoonsgegevens          met uw uitdrukkelijke schriftelijke          toestemming of indien nodig voor          rechtsvorderingen;
-       gegevens over uw gebruik van onze          websites (via cookies, bijvoorbeeld);
-       audiovisuele gegevens (bijv.                  videogesprekken of opnames         daarvan);
Deze persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene zelf of bij publieke en particuliere bronnen (o.a. Kamer van Koophandel, sociale media, databrokers, vennootschappen betrokken bij overname activiteiten en hun adviseurs).

5.3.      Hoelang bewaren wij uw              persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gedurende 10 jaren bewaard. Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

6.         Beveiliging en bewakingscamera’s

6.1.      Waarover gaat dit?

Volvo Car Insurance verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende context:
-       toegangscontrole van de gebouwen          en locaties van Volvo Car Insurance          (bijv. toegang tot parkings en          binnenruimtes) om de veiligheid,          beveiliging en bewaking van          personen en goederen te          garanderen;
-       camerabewaking in          overeenstemming met de wetgeving          met betrekking tot          bewakingscamera’s. De grondslag          voor deze verwerking is het          gerechtvaardigd belang van Volvo          Car Insurance en van derden (nl. de          vrijheid van onder- nemen, veiligheid          van personen en eigendommen en           informatieveiligheid).

6.2.      Welke persoonsgegevens              verwerken wij?

Volvo Car Insurance verwerkt de volgende persoonsgegevens in de context van verwerkingen voor beveiliging en bewaking:
-       identificatiegegevens (zoals uw naam          en kenteken van uw voertuig);
-       contactgegevens (zoals uw adres,          telefoonnummer en e-mailadres);
-       professionele gegevens (organisatie         en reden van bezoek);
-       camerabeelden.

6.3.      Hoelang bewaren wij uw              persoonsgegevens?

Gegevens met betrekking tot toegangscontrole worden bewaard gedurende een termijn van 30 dagen. Camerabeelden van bewakingscamera’s worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorziene bewaartermijnen.

C.        Ontvangers van uw             persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen worden uw persoonsgegevens, al naargelang de context, doorgegeven aan één of meerdere ontvangers. De grondslag voor deze doorgifte is gelijklopend met de grondslag voor de verwerking.

1.         De betrokkene, zijn aanverwanten,             zijn werkgever en zijn lasthebbers.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan uzelf en, onder specifieke omstandigheden, aan een of meerdere van uw aanverwanten. Dit kan bijv. het geval zijn wanneer de betrokkene een minderjarige begunstigde is. Daarnaast verstrekken wij ook uw persoonsgegevens aan personen die in uw naam en voor uw rekening optreden in de context van het verzekeringsgebeuren. In de context van bepaalde verzekeringscontracten verstrekken wij ook persoonsgegevens aan uw werknemer.

2.         Doorgeven van uw gegevens aan              andere bedrijven van de Baloise             Group.
Om u optimaal te kunnen verzekeren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan en ontvangen van andere bedrijven binnen Baloise Group, bijvoorbeeld om risico’s te beoordelen of om te zoeken naar oplossingen voor herverzekering.

3.         Uitwisseling van gegevens met             derden
Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, sociale zekerheidsinstellingen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, aanbieders van betalingsdiensten en intermediairs of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval.Wanneer wij een externe dienstverlener inschakelen om schulden of onbetaalde premies in te vorderen, kunnen wij hun uw gegevens bezorgen.

4.         Overheden, gerechtelijke instanties              en toezichthouders.
Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen). Het kan o.a. gaan om overheidsinstanties, gerechtelijke of politionele instanties, toezichthouders en het KIFID.  

5.         Externe dienstverleners in binnen-              en buitenland
Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die (deel)opdrachten en de bijhorende gegevensverwerking uitsluitend voor en ten behoeve van ons uitvoeren (‘verwerkers’).Verwerkers typisch voor de verzekeringssector:
-       experts;
-       schaderegelingsbureaus. Andere          verwerkers zoals:
-        ICT(-beveiliging)-dienstverleners,          zoals datacenters, leveranciers van          het platform waarop de          verzekeringscontracten worden          beheerd, dienstverleners die          ondersteuning bieden bij het          opzetten, onderhouden, testen en          verbeteren van de beveiligingen van          onze ICT-systemen;
-       marketing- en communicatiebureaus,          zoals e-mailcampagnetoepassingen,          dienstverleners die          mailingcampagnes per post          verzorgen o.a. om kwitanties,          winstbewijzen en fiscale attesten aan          verzekeringnemers te bezorgen;
-       beveiligings- en bewakingsfirma’s;
-       dienstverleners voor archivering van          papieren documenten;
-       dienstverleners van veilige          vernietiging van papieren          documenten.Die dienstverleners zijn          contractueel verplicht om de          doeleinden van de                   gegevensverwerking die wij hebben          vastgelegd, na te leven.

D.        Uitvoer van persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen kan het zijn dat uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. landen buiten de Europese Economische Ruimte) worden uitgevoerd. Dit kan bijv. kaderen in de uitvoering van een verzekeringscontract of onze samenwerking met een dienstverlener gevestigd in dat land.Voor een aantal landen bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, bijv. Zwitserland. Het bestaan van een dergelijk besluit betekent dat de wetgeving van dat land een passende bescherming biedt op het vlak van gegevensbescherming.Indien het bestemmingsland niet onder een adequaatheidsbesluit valt, dan biedt Volvo Car Insurance in beginsel afdoende garanties door gebruik te maken van modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.In specifieke, uitzonderlijke gevallen worden persoonsgegevens in beperkte mate uitgevoerd naar een bestemmingsland dat geen passende bescherming biedt op grond van de uitzonderingen voorzien in de AVG die een dergelijke uitvoer toelaten (‘afwijkingen voor specifieke situaties’). Dit impliceert dat de persoonsgegevens in beginsel niet over een bijzondere bescherming beschikken. Het kan gaan om een uitvoer in de volgende contexten:
-       noodzakelijk voor de uitvoering van          een verzekeringscontract waarbij de          betrokkene partij is of voor het          nemen van precontrac- tuele          maatregelen op verzoek van de          betrokkene ;
-       noodzakelijk voor het sluiten of          uitvoeren van een          verzekeringscontract in het belang          van de betrokkene (bijv. de          betrokkene is begunstigde);
-       noodzakelijk voor rechtsvorderingen;
-       noodzakelijk voor de bescherming         van vitale belangen van de         betrokkene of andere personen (bijv.         in de context van
        ongevallenverzekeringen).  

U kunt meer informatie inwinnen over de waarborgmechanismen op de volgende websites:

-       algemene informatie;
-       https://www.gegevensbeschermings        autoriteit.be/professioneel/thema-s/internationaal-gegevensverkeer;
-       https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
-       adequaatheidsbesluiten van de         Europese Commissie (enkel in het         Engels beschikbaar)
        https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data protection/adequacy-decisions_en;
-       modelcontractbepalingen          goedgekeurd door de Europese          Commissie (enkel in het Engels          beschikbaar) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual- clauses-scc_en.

E.        Uw rechten onder de AVG

De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe, die u ten opzichte van ons kunt uitoefenen.

1.         Over welke rechten beschikt u?
De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe. Om de uitoefening van deze rechten te vereenvoudigen, bezorgen wij u hier- onder achtergrondinformatie over deze rechten en de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen. Onder bepaalde omstandig- heden legt de AVG beperkingen op aan deze rechten.

1.1.       Recht op informatie
U hebt recht op algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Die informatie wordt via deze algemene privacyverklaring verstrekt of via specifieke privacyverklaringen.

1.2.      Recht op toegang
Als u uitsluitsel wilt krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken of wilt weten welke persoonsgegevens wij van  u verwerken en bepaalde informatie over deze verwerking wenst te ontvangen, kunt u uw inzagerecht bij ons uitoefenen. U kunt eveneens een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

1.3.      Recht op rectificatie (verbetering)
Als u vaststelt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerken, dan kunt u aan ons vragen om deze persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

1.4.      Recht om vergeten te worden (gegevens wissen)
U kunt in specifieke gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijv. wanneer de bewaartermijn voor deze persoons- gegevens is verstreken. Dit recht is echter niet absoluut. Zo kunnen wij bijv. nog steeds persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan verplichtingen onder de geldende wetten en regels die ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren of in de context van rechtsvorderingen.

1.5.      Recht op beperking
U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Volvo Car Insurance kan onder bepaalde omstandigheden ook zelf besluiten om een verwerking te beperken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft nog steeds mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijv. met uw toestemming of in de context van een rechtsvordering.

1.6.      Recht om uw toestemming in te trekken
Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om die toestemming op elk ogenblik weer in te trekken door dit aan ons te melden. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw toestemming.  

1.7.      Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, mag u uw persoonsgegevens bij ons opvragen op een draagbaar formaat.

1.8.      Recht op bezwaar
Indien een verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan kunt u zich verzetten tegen deze verwerking op grond van redenen eigen aan uw specifieke situatie. In dat geval mogen wij uw persoonsgegevens alsnog verder verwerken, indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen of indien de verwerking verband houdt met een rechtsvordering.U kunt ons ook te allen tijde laten weten dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden. Dit bezwaar verhindert niet dat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt.


1.9.      Recht bij automatische individuele besluitvorming
Automatische individuele besluitvorming doen wij vanuit het belang om de aanvraag van uw verzekeringspolis zo snel als mogelijk tot stand te kunnen brengen.Heeft u vragen of opmerkingen over deze automatische beslissing of over de wijze hoe deze tot stand komt, of over het resultaat van een automatische beslissing, dan kunt u contact opnemen. Wij informeren u over de logica (logica = dat wij op basis van de gevraagde gegevens uw premie kunnen bepalen en kunnen bepalen of uw verzekering kan worden omgezet in een polis) achter een beslissing en de gevolgen die er uit voortvloeien. U heeft het recht om bezwaar te maken en ons te vragen om het besluit niet meer automatisch te laten nemen.

1.10.     Recht om klacht in te dienen
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is de bevoegde toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of voornemens bent een klacht in te dienen, dan moedigen wij u aan om eerst in contact te treden met onze Data Protection Officer om samen met u een snelle oplossing voor uw probleem te vinden.

2.         Hoe kunt u deze rechten             uitoefenen?
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, bij voorkeur met onze Data Protection Officer via e-mail op het adres compliance@volvocarinsurance.nl. Als u uw rechten uitoefent, vragen wij u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag concreet kan worden behandeld. Wij wijzen er ook op dat uw identiteit redelijkerwijze moet kunnen geverifieerd worden om uw rechten uit te oefenen, zodat wordt vermeden dat iemand anders ze uitoefent. Als principe gebruiken wij daarbij dat wij u op dezelfde manier identificeren en uw identiteit verifiëren als wanneer wij uw gegevens verzamelden. Soms zullen wij u dus moeten vragen bewijs van uw identiteit te leveren. Dat geldt bijvoorbeeld als u ons vraagt iets te doen waardoor wij u gegevens moeten bezorgen, want wij willen uw gegevens niet bezorgen aan een andere persoon, of als u vraagt belangrijke gegevens te verwijderen, want wij willen niet dat eender wie ervoor kan zorgen dat wij gegevens waarvan u verwacht dat wij ze hebben, verwijderen. Met betrekking tot levensverzekeringen bijvoorbeeld zullen wij daarvoor normaal gezien vragen dat u een kopie van uw identiteitskaart toevoegt. Daarbij mag u de elementen van uw identiteitskaart die niet relevant zijn om uw identiteit te verifiëren, uitblanken.

3.         Beperkingen als wij u niet kunnen              identificeren
Voor bepaalde verwerkingen, bijv. statistische verwerkingen, kan het zijn dat wij beschikken over gecodeerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens, waardoor wij niet in staat zijn om u te identificeren. In dat geval zijn overeenkomstig de AVG bepaalde rechten niet van toepassing.  

F.         Beveiliging van uw             persoonsgegevens

1.         Beveiliging en geheimhouding
Wij behandelen uw gegevens (zoals details over polissen en schaderegeling of uw IP-adres) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen passende maatregelen over gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij algemeen aanvaarde veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001.De dienstverleners met wie wij werken, zijn contractueel en/of wettelijk verplicht om de voorschriften over gegevensbescherming, de geheimhoudingsplicht en de gegevensbeveiliging na te leven.

2.         Risico’s van het internet
Wanneer u gegevens verzendt via het internet, doet u dat op eigen risico. Wij beschermen de gegevens die via onze websites worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen. Wij nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op onze websites het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat u gebruikt. U moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen, zoals bijv. het kiezen van geschikte wachtwoorden en het vertrouwelijk bewaren van deze wacht- woorden.